• خرداد ۹۶همایش پرستیژ

  • خرداد ۹۶ کارگاه تخصصی آداب تشریفات در محیط کار

  • خرداد ۹۶ کارگاه تخصصی روابط عمومی در محیط کار

  • خرداد ۹۶ کارگاه تخصصی فنون مذاکره سازمانی

  • مرداد ۹۶ کارگاه تخصصی روابط عمومی سازمان های دولتی

  • مرداد ۹۶ کارگاه تخصصی مذاکرات بین سازمانی

  • خرداد ۹۸ همایش پرستیژ


Prestige


این رویداد بر اساس ایجاد سبک رفتاری فردی و سازمانی طراحی شده است.

به نوعی میتوان گفت پرستیژ فرصتی برای تغییر سطح توقعات برندینگ است.
پرستیژ رویدادی برای بهینه سازی ارتباطات درون و بین سازمانی است.
این رویداد با تمرکز بر روی ارتباطات موثر از طریق به کار گیری اصولی تشریفات، ایجاد برند شخصی از طریق مذاکرات و نمایش اثر گذار توانمندی ها و قدرت سازمان به واسطخ روابط عمومی طراحی گردیده است.

Prestige
Conference


سه محور اصلی برای این رویداد تعریف شده است.

تشریفات - مذاکره - روابط عمومی
این سه اصل پیشرفت هر شخص و سازمان میباشند.
با به کار گیری اسن سه اصل در کنار تخصص، سیر پیشرفت با سرعت بیشتری خواهد بود.
تشریفات باعث اثر گذاری و ایجاد اعتبار سازمان خواهد شد. مذاکره علاوه بر تثبیت اعتبار باعث به هدف رساندن برنامه ها و افزایش ارتباطات سازمانی میشود.
اصول روابط عمومی به سازماندهی اعتبار سازمان و اعتبار بخشی مستمر در اذهان عمومی کمک خواهد نمود.
هر سه محور مکمل ایجاد یک برند قوی و با پرستیژ در ذهن مخاطبین را خواهند نمود.

MAKE A LUXURY AND GREAT MEMORY


.If You Have a Brand, You Need This